8. května 10, 771 00, Olomouc
+420 585 225 192
sekretariat@akfrysova.cz

Právní služby

Advokátní kancelář

obchodní právo:

 • zakládání obchodních společností a jejich změny (spolupráce s notářskou kanceláří)
 • příprava stanov obchodních společností
 • přeměny obchodních společností a družstev
 • příprava a realizace rozhodování orgánů obchodních společností
 • právní poradenství při řízení a správě obchodních korporací
 • zrušení a likvidace obchodních společností (spolupráce s daňovou kanceláří)
 • právo směnečné

občanské  právo:

 • právní poradenství a správa pohledávek  (komunikace s dlužníky, předžalobní výzvy)
 • příprava a podání platebních rozkazů a žalob na dlužníky u soudu
 • zastupování v řízení vč. exekučního řízení
 • příprava a sepis dohod o narovnání, soudních smírů
 • zastupování klientů v soudním řízení v občanskoprávních sporech
 • sepis právních stanovisek
 • právní služby ve věci náhrady škody, odpovědnosti za škodu, bezdůvodného obohacení, odpovědnosti za vady ad.

právo nemovitostí:

 • příprava a zpracování smluv (smlouva kupní, darovací, nájemní ad.)
 • revize smluvních vztahů
 • úschova peněz (depozitní účet advokáta)
 • věcná břemena (přístupy k nemovitostem)
 • návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí
 • smluvní vztahy při výstavbě

rodinné právo:

 • právní poradenství a zastupování v oblasti rodinného práva (manželské majetkové právo, rozvodové řízení, péče o nezletilé)
 • příprava a zpracování návrhů a dohod o vypořádání majetkových vztahů

trestní právo:

 • vedení obhajoby před orgány činnými v trestním řízení 
 • zastupování před soudy
 • zpracování trestních oznámení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • zastupování v řízení o přestupcích